INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

18
května

Správce osobních údajů: Doleček Kahounová Sedláčková advokátní kancelář

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00

e-mail: sekretariat@akdks.cz

tel.: +420 224 932 058, +420 224 932 059

Naše advokátní kancelář, jako Správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje klientů v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Vzhledem ke skutečnosti, že naše advokátní kancelář se snaží ve vztahu ke zpracování osobních údajů svých klientů o co největší transparentnost, rádi bychom Vás, klienty či budoucí klienty naší advokátní kanceláře, seznámili s právy, které Vám z Nařízení GDPR vyplývají.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva o poskytování právních služeb, kterou jste s námi uzavřeli. Účelem, za jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovány, je poskytování právních služeb dle výše jmenované smlouvy, a to tak, abychom Vám mohli poskytovat právní služby v co největší možné kvalitě.

Od toho se odvíjí i okruh subjektů, kterým Vaše osobní údaje poskytujeme. Jedná se především o orgány veřejné moci, tj. soudy, správní orgány apod., dále o poskytovatele informačního systému, který patří mezi základní pomůcku moderní advokátní kanceláře a díky němuž jsme schopni Vám kvalitně a systematicky poskytovat právní služby. Dalším příjemcem jsou případně další osoby, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytovány dle Vašich individuálních potřeb či na základě Vašich pokynů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání výše zmíněné smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení GDPR.

Vaše základní práva, která Vám z Nařízení GDPR plynou, jsou následující:

Právo na přístup k osobním údajům, tedy právo požádat Správce údajů, tj. naši advokátní kancelář, o potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte zejména právo žádat o informaci, jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, případně jakým třetím subjektům budou osobní údaje zpřístupněny, po jakou plánovanou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy, zda máte právo žádat výmaz či opravu osobních údajů či omezení jejich zpracovávání či vznést námitku proti tomuto zpracovávání, zda máte právo podat stížnost u dozorového úřadu atd.

Právo na opravu osobních údajů, tj. právo žádat po Správci opravu či doplnění Vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to Správce údajů požádáte.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo žádat Správce, aby v určitých případech dočasně omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku, tj. právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, a to za předpokladu, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu Správce. V případě vznesení námitky Správce tyto osobní údaje dále nezpracovává, a to za předpokladu, že neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Právo na přenositelnost, tj. právo žádat po Správci osobní údaje, které jste Správci poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese sekretariat@akdks.cz, popř. na naší adrese: Doleček Kahounová Sedláčková advokátní kancelář, Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00. Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete tak učinit prostřednictvím žádosti, která je ke stažení níže pod názvem "Žádost subektu údajů".

Více informací o Vašich právech lze nalézt na oficiálních internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména na adrese: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Pokud i přes vše výše uvedené budete nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů naší advokátní kanceláří, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ke stažení

Žádost subektu údajů
Novinky
28.11.2018

Listopadový Newsletter naší kanceláře přichází s pravidelnými novinkami z oblasti práva, rovněž Vám připomínáme, že pro naše stávající i nové klienty nabízíme odborná právní školení. V tomto Newsletteru jsme se věnovali zejména povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů právnických osob.

všechny novinky
Kontakt
Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková
Ostrovní 126/30
110 00 Praha - Nové město
TEL+420 224 932 058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
další kontakty
Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz