Služby

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se zaměřujeme především na korporátní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a mediální právo, s další oborovou specializací na IT, telekomunikace, energetické a farmaceutické právo, věnujeme se rovněž právu pracovnímu, trestnímu, zastupujeme klienty ve sporných řízeních soudních i rozhodčích. Našim klientům zajišťujeme úplný právní servis v pravém slova smyslu, včetně drobné právní pomoci.

Energetické právo

S oblastí energetického práva má naše kancelář bohaté zkušenosti a poskytuje všestranné právní služby. Mimo jiné se jedná o poradenství v oblasti:

 • výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, plynem a teplem,
 • poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie,
 • greenfields and brownfields projects,
 • zastupování klientů v jednání s veřejnými a soukromými vlastníky pozemků, provozovateli sítí, bankami a schvalovacími úřady,
 • zastupování při jednání s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu
Lékařské a farmaceutické právo

Právo v oblasti farmacie a lékařství tvoří jednu ze specifických oblastí zaměření naší advokátní kanceláře. Poskytujeme služby, které zahrnují zejména právní podporu při:

 • výzkumu, registrace, výroby, distribuce a výdeje léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
 • klinickém hodnocení léčiv,
 • řízení ve věcech určení maximálních cen a úhrad léčivých přípravků,
 • poradenství a zastupování v oblasti reklamy léčivých přípravků,
 • poskytování zdravotní péče a její úhrady,
 • zastupování v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Fúze a akvizice

Právní zastupování či poradenství poskytuje naše advokátní kancelář především v oblastech:

 • přeměn společností (fúze, rozdělení, změna právní formy a další),
 • převodů majetkových účastí (obchodních podílů, akcií),
 • prodeje podniku či jeho části,
 • privatizace,
 • právních a daňových auditů, daňové optimalizace,
 • pracovněprávních aspektů (přechod zaměstnanců, kolektivní smlouvy),
 • ochrany minoritních akcionářů / společníků.

 

Právo cenných papírů

Komplexní poradenství v této oblasti zahrnuje zejména právní pomoc ohledně:

 • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky, šeky),
 • směnečného a šekového práva,
 • smlouvy o převodu, koupi, zástavě a úschově cenných papírů,
 • práva kolektivního investování, investičních společností a fondů,
 • poradenství investorům a obchodníkům s cennými papíry,
 • daňových otázek při nákupu a prodeji cenných papírů.
Veřejné zakázky a výběrová řízení

V oblasti veřejných zakázek nabízíme svým klientům zejména:

 • přípravu nabídek pro uchazeče veřejných zakázek,
 • přípravu podnětů, stížností a námitek,
 • komplexní právní poradenství veřejným zadavatelům při přípravě veřejných zakázek,
 • zpracovávání zadávacích dokumentací a souvisejících podkladů k veřejným zakázkám,
 • příprava a zajištění průběhu výběrových řízení,
 • právní poradenství ohledně pravidel hospodářské soutěže,
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Právo nemovitostí

Souhrnné služby v oblasti práva nemovitostí poskytované naší kanceláří zahrnují především:

 • nákup a prodej nemovitostí,
 • nájem a podnájem bytových a nebytových prostor,
 • financování a restrukturalizace,
 • řešení sporů souvisejících s uvedenými nemovitostními transakcemi,
 • právní poradenství ohledně zakládání a správy bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek,
 • zajišťovací instrumenty (věcná břemena, zástavní smlouvy, předkupní práva aj.),
 • komplexní právní podpora pro developerské projekty
Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje klientům komplexní portfolio služeb v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to zejména v níže uvedených oblastech:

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • smlouvy pro vedoucí zaměstnance,
 • změna a ukončení pracovního poměru,
 • zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech, příprava žalob a podání,
 • ochrana práv zaměstnanců.
Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby klientům při:

 • zastupování před obecnými soudy ČR,
 • zastupování před soudy ve správním soudnictví,
 • zastupování před Ústavním soudem ČR,
 • zastupování před rozhodčími soudy,
 • komplexní právní poradenství ve sporné agendě,
 • zpracování rozbor a analýz postavení klientů ve sporu.
Insolvenční řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům v pozici věřitele následující služby:

 • právní rozbor a přípravu insolvenčního návrhu,
 • přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení,
 • právní zastoupení ve věřitelských orgánech dlužníka,
 • právní zastoupení ve všech sporech vyvolaných v souvislosti s insolvenčním řízením.

Klientům v pozici dlužníka poskytujeme:

 • právní poradenství ohledně možných řešení úpadkové situace,
 • přípravu insolvenčního návrhu,
 • zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení.
Právo duševního vlastnictví

Do námi poskytovaných služeb spadá především:

 • zastupování klientů před národním Úřadem průmyslového vlastnictví i úřady jiných států,
 • smluvní agenda směřující k ochraně práv duševního vlastnictví,
 • zajišťování ochrany duševního vlastnictví, především ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů,
 • zastupování v řízení o ochranné známce pro území Evropské unie,
 • zastupování u správních a u obecných soudů při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv z hospodářské soutěže.
Trestní právo

Naše právní služby v oblasti trestního práva zahrnují zejména:

 • zastupování fyzických a právnických osob v trestním řízení,
 • vymáhání nároků na náhradu škody,
 • přípravu podání orgánům činným v trestním řízení,
 • zastupování v trestním řízení vykonávacím,
 • poradenskou činnost.
Telekomunikační právo

V oblasti telekomunikačního práva poskytuje naše advokátní kancelář komplexní právní poradenství, a to se zaměřením zejména na:

 • zastupování klientů ve správním řízení a v licenčním řízení před Českým telekomunikačním úřadem,
 • přípravu telekomunikačních smluv,
 • poradenství a pomoc při obstarávání veškerých potřebných povolení,
 • zpracování interních korporátních předpisů.
Právo informačních technologií

V této specifické oblasti práva, která prochází frenetickým vývojem, zahrnují námi poskytované právní služby zejména:

 • právní ošetření vývoje software a hardware,
 • ochranu autorského práva,
 • ochranu, patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek a know-how,
 • zastupování v licenčním řízení,
 • zastupování v autorských sporech,
 • právní otázky týkající se internetu a internetových domén.
Stavební právo

V rámci stavebního práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

 • úprava právních vztahů ke stavebním pozemkům,
 • územní a stavební řízení,
 • smluvní vztahy ve výstavbě, smlouvy o dílo,
 • smlouvy s architekty, projektanty, stavebním dozorem,
 • posouzení vlivu na životní prostředí – EIA,
 • vady staveb – reklamace, náhrada škody.
Korporátní právo

Naše advokátní kancelář má zkušenosti se všemi typy korporátních i komerčních transakcí, a jsme tak schopni pro klienty zabezpečit komplexní právní služby v oblasti obchodních společností, zejména pokud jde o:

 • zakládání obchodních společností a družstev,
 • realizaci zvýšení či snížení základního kapitálu, přeměny společností, změny druhu, formy nebo podoby akcií, vytěsnění minoritních akcionářů, nabídky převzetí a další operace,
 • obstarání všech nezbytných dokumentů, rejstříkových zápisů, oprávnění, koncesí, licencí a dalších formálních požadavků vyžadovaných při vzniku, správě a změnách společností,
 • právní vztahy mezi společností a společníky, či mezi společníky navzájem,
 • zajištění průběhu valných hromad obchodních společností.
Finanční právo

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby v oblasti:

 • cenné papíry a deriváty,
 • bankovní právo,
 • burzovní právo,
 • právo kolektnivního investování,
 • finanční deriváty,
 • pojišťovnické právo.
Správa pohledávek

Při vymáhání pohledávek naše kancelář uplatňuje individuální posouzení každého případu a osobní přístup k dlužníkům. Věříme, že právě tak můžeme našim klientům zajistit rychlé uhrazení jejich pohledávek v nejvyšší možné výši. Zastupujeme naše klienty ve všech fázích vymáhání pohledávky:

 • příprava předžalobních upomínek,
 • jednání s dlužníky, příprava uznání dluhu a splátkových kalendářů,
 • příprava a podání žaloby, platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu či evropského platebního rozkazu,
 • zastoupení v soudním a exekučním řízení.
Právo životního prostředí

Naše advokátní kancelář se ve své praxi věnuje právu životního prostředí, a to zejména:

 • problematice nakládání s odpady a obaly,
 • alternativním zdrojům energie,
 • stavbám a zejména dopravním stavbám ve vztahu k životnímu prostředí,
 • stanoviskům EIA,
 • lesnímu hospodářství a ochraně lesů,
 • povolovacímu a registračnímu řízení,
 • zemědělství a vlivu na životní prostředí,
 • evropským dotačním programům,
 • správním deliktům v oblasti životního prostředí
Dopravní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje svým klientům z řad poskytovatelů i uživatelů služeb v oblasti dopravy a logistiky komplexní právní servis, zejména pokud jde o:

 • Odpovědnost a náhradu škody v dopravě,
 • přípravu smluvní dokumentace,
 • podklady k uplatnění škody,
 • obhajobu v přestupkovém řízení.
Právo hospodářské soutěže

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům právní poradenství i v tomto specifickém oboru, a to zejména:

 • právní poradenství v souvislosti se zajištěním splnění regulatorních požadavků při spojování soutěžitelů na trhu ČR,
 • právní poradenství v souvislosti s uzavíráním dohod mezi soutěžiteli,
 • právní poradenství v souvislosti s efektivním využíváním veřejných prostředků za současného respektování pravidel hospodářské soutěže,
 • posuzování chování klientů z hlediska jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě,
 • řešení sporů z nekalosoutěžního jednání,
 • zastoupení při jednáních a řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Rodinné právo

V oblasti rodinného práva mohou vznikat jak nemalé finanční, tak bolestné osobní spory. Těm lze přitom mnohdy předejít důslednou úpravou vzájemných vztahů, či jejich důsledky omezit vhodnými právními nástroji. Naše služby v oblasti rodinného práva zahrnují především:

 • úkony spojené se vznikem manželství, předmanželské smlouvy,
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování a sepsání dohod či návrhů o úpravě styku rodiče či prarodiče s nezletilým dítětem,
 • zastupování a sepsání dohod či návrhů ve věcech výživného mezi manželi,
 • zastupování a sepsání dohod či návrhů týkajících se náhradní rodinné výchovy, pěstounské péče, svěření do výchovy jiné osobě,
 • zastupování a návrhy ve věcech určení či popření otcovství.
Novinky
28.11.2018

Listopadový Newsletter naší kanceláře přichází s pravidelnými novinkami z oblasti práva, rovněž Vám připomínáme, že pro naše stávající i nové klienty nabízíme odborná právní školení. V tomto Newsletteru jsme se věnovali zejména povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů právnických osob.

všechny novinky
Kontakt
Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková
Ostrovní 126/30
110 00 Praha - Nové město
TEL+420 224 932 058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
další kontakty
Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz