Služby

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se zaměřujeme především na korporátní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a mediální právo, s další oborovou specializací na IT, telekomunikace, energetické a farmaceutické právo, věnujeme se rovněž právu pracovnímu, trestnímu, zastupujeme klienty ve sporných řízeních soudních i rozhodčích. Našim klientům zajišťujeme úplný právní servis v pravém slova smyslu, včetně drobné právní pomoci.

Energetické právo

S oblastí energetického práva má naše kancelář bohaté zkušenosti a poskytuje všestranné právní služby. Mimo jiné se jedná o poradenství v oblasti:

 • výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, plynem a teplem,
 • poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie,
 • greenfields and brownfields projects,
 • zastupování klientů v jednání s veřejnými a soukromými vlastníky pozemků, provozovateli sítí, bankami a schvalovacími úřady,
 • zastupování při jednání s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu
Lékařské a farmaceutické právo

Právo v oblasti farmacie a lékařství tvoří jednu ze specifických oblastí zaměření naší advokátní kanceláře. Poskytujeme služby, které zahrnují zejména právní podporu při:

 • výzkumu, registrace, výroby, distribuce a výdeje léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
 • klinickém hodnocení léčiv,
 • řízení ve věcech určení maximálních cen a úhrad léčivých přípravků,
 • poradenství a zastupování v oblasti reklamy léčivých přípravků,
 • poskytování zdravotní péče a její úhrady,
 • zastupování v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Fúze a akvizice

Právní zastupování či poradenství poskytuje naše advokátní kancelář především v oblastech:

 • přeměn společností (fúze, rozdělení, změna právní formy a další),
 • převodů majetkových účastí (obchodních podílů, akcií),
 • prodeje podniku či jeho části,
 • privatizace,
 • právních a daňových auditů, daňové optimalizace,
 • pracovněprávních aspektů (přechod zaměstnanců, kolektivní smlouvy),
 • ochrany minoritních akcionářů / společníků.

 

Právo cenných papírů

Komplexní poradenství v této oblasti zahrnuje zejména právní pomoc ohledně:

 • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky, šeky),
 • směnečného a šekového práva,
 • smlouvy o převodu, koupi, zástavě a úschově cenných papírů,
 • práva kolektivního investování, investičních společností a fondů,
 • poradenství investorům a obchodníkům s cennými papíry,
 • daňových otázek při nákupu a prodeji cenných papírů.
Veřejné zakázky a výběrová řízení

V oblasti veřejných zakázek nabízíme svým klientům zejména:

 • přípravu nabídek pro uchazeče veřejných zakázek,
 • přípravu podnětů, stížností a námitek,
 • komplexní právní poradenství veřejným zadavatelům při přípravě veřejných zakázek,
 • zpracovávání zadávacích dokumentací a souvisejících podkladů k veřejným zakázkám,
 • příprava a zajištění průběhu výběrových řízení,
 • právní poradenství ohledně pravidel hospodářské soutěže,
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Právo nemovitostí

Souhrnné služby v oblasti práva nemovitostí poskytované naší kanceláří zahrnují především:

 • nákup a prodej nemovitostí,
 • nájem a podnájem bytových a nebytových prostor,
 • financování a restrukturalizace,
 • řešení sporů souvisejících s uvedenými nemovitostními transakcemi,
 • právní poradenství ohledně zakládání a správy bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek,
 • zajišťovací instrumenty (věcná břemena, zástavní smlouvy, předkupní práva aj.),
 • komplexní právní podpora pro developerské projekty
Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje klientům komplexní portfolio služeb v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to zejména v níže uvedených oblastech:

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • smlouvy pro vedoucí zaměstnance,
 • změna a ukončení pracovního poměru,
 • zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech, příprava žalob a podání,
 • ochrana práv zaměstnanců.
Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby klientům při:

 • zastupování před obecnými soudy ČR,
 • zastupování před soudy ve správním soudnictví,
 • zastupování před Ústavním soudem ČR,
 • zastupování před rozhodčími soudy,
 • komplexní právní poradenství ve sporné agendě,
 • zpracování rozbor a analýz postavení klientů ve sporu.
Insolvenční řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům v pozici věřitele následující služby:

 • právní rozbor a přípravu insolvenčního návrhu,
 • přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení,
 • právní zastoupení ve věřitelských orgánech dlužníka,
 • právní zastoupení ve všech sporech vyvolaných v souvislosti s insolvenčním řízením.

Klientům v pozici dlužníka poskytujeme:

 • právní poradenství ohledně možných řešení úpadkové situace,
 • přípravu insolvenčního návrhu,
 • zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení.
Právo duševního vlastnictví

Do námi poskytovaných služeb spadá především:

 • zastupování klientů před národním Úřadem průmyslového vlastnictví i úřady jiných států,
 • smluvní agenda směřující k ochraně práv duševního vlastnictví,
 • zajišťování ochrany duševního vlastnictví, především ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů,
 • zastupování v řízení o ochranné známce pro území Evropské unie,
 • zastupování u správních a u obecných soudů při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv z hospodářské soutěže.
Trestní právo

Naše právní služby v oblasti trestního práva zahrnují zejména:

 • zastupování fyzických a právnických osob v trestním řízení,
 • vymáhání nároků na náhradu škody,
 • přípravu podání orgánům činným v trestním řízení,
 • zastupování v trestním řízení vykonávacím,
 • poradenskou činnost.
Telekomunikační právo

V oblasti telekomunikačního práva poskytuje naše advokátní kancelář komplexní právní poradenství, a to se zaměřením zejména na:

 • zastupování klientů ve správním řízení a v licenčním řízení před Českým telekomunikačním úřadem,
 • přípravu telekomunikačních smluv,
 • poradenství a pomoc při obstarávání veškerých potřebných povolení,
 • zpracování interních korporátních předpisů.
Právo informačních technologií

V této specifické oblasti práva, která prochází frenetickým vývojem, zahrnují námi poskytované právní služby zejména:

 • právní ošetření vývoje software a hardware,
 • ochranu autorského práva,
 • ochranu, patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek a know-how,
 • zastupování v licenčním řízení,
 • zastupování v autorských sporech,
 • právní otázky týkající se internetu a internetových domén.
Stavební právo

V rámci stavebního práva se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

 • úprava právních vztahů ke stavebním pozemkům,
 • územní a stavební řízení,
 • smluvní vztahy ve výstavbě, smlouvy o dílo,
 • smlouvy s architekty, projektanty, stavebním dozorem,
 • posouzení vlivu na životní prostředí – EIA,
 • vady staveb – reklamace, náhrada škody.
Korporátní právo

Naše advokátní kancelář má zkušenosti se všemi typy korporátních i komerčních transakcí, a jsme tak schopni pro klienty zabezpečit komplexní právní služby v oblasti obchodních společností, zejména pokud jde o:

 • zakládání obchodních společností a družstev,
 • realizaci zvýšení či snížení základního kapitálu, přeměny společností, změny druhu, formy nebo podoby akcií, vytěsnění minoritních akcionářů, nabídky převzetí a další operace,
 • obstarání všech nezbytných dokumentů, rejstříkových zápisů, oprávnění, koncesí, licencí a dalších formálních požadavků vyžadovaných při vzniku, správě a změnách společností,
 • právní vztahy mezi společností a společníky, či mezi společníky navzájem,
 • zajištění průběhu valných hromad obchodních společností.
Finanční právo

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby v oblasti:

 • cenné papíry a deriváty,
 • bankovní právo,
 • burzovní právo,
 • právo kolektnivního investování,
 • finanční deriváty,
 • pojišťovnické právo.
Správa pohledávek

Při vymáhání pohledávek naše kancelář uplatňuje individuální posouzení každého případu a osobní přístup k dlužníkům. Věříme, že právě tak můžeme našim klientům zajistit rychlé uhrazení jejich pohledávek v nejvyšší možné výši. Zastupujeme naše klienty ve všech fázích vymáhání pohledávky:

 • příprava předžalobních upomínek,
 • jednání s dlužníky, příprava uznání dluhu a splátkových kalendářů,
 • příprava a podání žaloby, platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu či evropského platebního rozkazu,
 • zastoupení v soudním a exekučním řízení.
Právo životního prostředí

Naše advokátní kancelář se ve své praxi věnuje právu životního prostředí, a to zejména:

 • problematice nakládání s odpady a obaly,
 • alternativním zdrojům energie,
 • stavbám a zejména dopravním stavbám ve vztahu k životnímu prostředí,
 • stanoviskům EIA,
 • lesnímu hospodářství a ochraně lesů,
 • povolovacímu a registračnímu řízení,
 • zemědělství a vlivu na životní prostředí,
 • evropským dotačním programům,
 • správním deliktům v oblasti životního prostředí
Dopravní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje svým klientům z řad poskytovatelů i uživatelů služeb v oblasti dopravy a logistiky komplexní právní servis, zejména pokud jde o:

 • Odpovědnost a náhradu škody v dopravě,
 • přípravu smluvní dokumentace,
 • podklady k uplatnění škody,
 • obhajobu v přestupkovém řízení.
Právo hospodářské soutěže

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům právní poradenství i v tomto specifickém oboru, a to zejména:

 • právní poradenství v souvislosti se zajištěním splnění regulatorních požadavků při spojování soutěžitelů na trhu ČR,
 • právní poradenství v souvislosti s uzavíráním dohod mezi soutěžiteli,
 • právní poradenství v souvislosti s efektivním využíváním veřejných prostředků za současného respektování pravidel hospodářské soutěže,
 • posuzování chování klientů z hlediska jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě,
 • řešení sporů z nekalosoutěžního jednání,
 • zastoupení při jednáních a řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Rodinné právo

V oblasti rodinného práva mohou vznikat jak nemalé finanční, tak bolestné osobní spory. Těm lze přitom mnohdy předejít důslednou úpravou vzájemných vztahů, či jejich důsledky omezit vhodnými právními nástroji. Naše služby v oblasti rodinného práva zahrnují především:

 • úkony spojené se vznikem manželství, předmanželské smlouvy,
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování a sepsání dohod či návrhů o úpravě styku rodiče či prarodiče s nezletilým dítětem,
 • zastupování a sepsání dohod či návrhů ve věcech výživného mezi manželi,
 • zastupování a sepsání dohod či návrhů týkajících se náhradní rodinné výchovy, pěstounské péče, svěření do výchovy jiné osobě,
 • zastupování a návrhy ve věcech určení či popření otcovství.
Novinky
04.04.2018

Dubnový Newsletter naší kanceláře přichází s pravidelnými novinkami z oblasti práva, rovněž Vás ale informujeme,, že pro naše stávající i nové klienty nabízíme nově rovněž odborná právní školení. Tento měsíc jsme se věnovali zejména změnám dotýkajících se podnikatelů. Hlavním tématem dubnového Newsletteru je však návrat zákonného předkupního práva.

všechny novinky
Kontakt
Advokátní kancelář Doleček Kahounová Sedláčková
Ostrovní 126/30
110 00 Praha - Nové město
TEL+420 224 932 058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
další kontakty
Sídlo kanceláře Praha
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1 - Nové Město
TEL+420 224 932 058
TEL+420 224 932 059
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
Pobočka Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1203
929 01 Dunajská Streda
TEL+420 224 932 058-9
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILsekretariat@akdks.cz
Pobočka České Budějovice
Novohradská 1
370 01 České Budějovice
TEL+420 224932058-9
FAX+420 224 932 060
E-MAILakdks@akdks.cz
E-MAILpobockaCB@akdks.cz
2011 © akdks.cz - Advokátní kancelář Doleček, Kahounová, Sedláčková
Webdesign & SEO eStudio.cz