Často kladené otázky.

FAQ

Máte také nějaké dotazy?

Pokud nenajdete odpověď na svou otázku zde, spojte se s námi.

Kontaktujte nás
Poskytujete vzory smluv nebo publikujete odborné články?

Ano, vypracováváme vzory smluv a píšeme články, které naleznete například zde.

Kdo může využít právní služby DKS LEGAL?

Naše služby využívají právnické i fyzické osoby, mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, státní podniky a orgány veřejné správy, individuální podnikatelé a investoři, SVJ a bytová družstva, ale i občané - jednotlivci.

K tomu, abyste se stali našimi klienty, je nezbytné nám poskytnout základní identifikaci a popis záležitosti, jež si přejete řešit tak, abychom vyhodnotili případný konflikt zájmů, který by nám v poskytnutí služby bránil. S převzetím právního zastoupení jsou spojeny i další formality, které obratem vyřídíme. Jakmile převezmeme právní zastoupení, což je možné i pouze na základě udělené plné moci, jsme vůči klientovi zavázáni jak smlouvou, tak i ze zákona.

Co všechno si mám připravit před první schůzkou s advokáty DKS LEGAL?

Před návštěvou v naší advokátní kanceláři si připravte veškeré dokumenty, které máte k Vašemu případu k dispozici. Tím nám umožníte někdy již v rámci prvního jednání ve věci navrhnout možný postup a cenový rámec navrhovaného řešení. Konzultaci lze poskytnout i bez podkladů, nicméně v takovém případě je nezbytné počítat s tím, že návrh řešení bude obecnější a konkrétní podklady bude třeba doplnit nebo získat naším prostřednictvím pro další případné kroky.

Jaká je cena služeb advokátů DKS LEGAL?

Ceny služeb poskytovaných našim klientům jsou stanoveny dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a dle ust. § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění (dále jen „advokátní tarif“).

Při převzetí věci klienta předem informujeme o předpokládaném rozsahu práce i odhadu celkových nákladů a hotových výdajů, které bude z jeho strany nutné vynaložit na úplné vyřešení věci. Vyžadujeme také úhradu zálohy na poskytované právní služby.

Časová (hodinová) smluvní odměna za služby advokáta je DKS LEGAL využívána nejčastěji. Je určena počtem hodin, které advokát fakticky stráví zpracováním konkrétního požadavku klienta. Časová odměna se jeví jako objektivní způsob odměňování advokáta, zohledňující skutečně odpracovaný čas. Cena za hodinu právních služeb DKS LEGAL se pohybuje v rozmezí 2.000 - 6.000,- Kč (bez DPH), přičemž sazba časové odměny se sjednává při zohlednění specifik konkrétního případu a požadavků klienta.

Paušální smluvní odměna se stanovuje pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní či více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb po určitou dobu. Je vhodná zejména pro právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v obdobném rozsahu, kdy se sjednává měsíční paušální odměna za průběžně poskytované právní služby.

Mimosmluvní odměna, vypočtená podle advokátního tarifu, náleží DKS LEGAL v případě, že se s klientem nedohodneme na smluvní odměně za poskytnutou právní službu. Podle sazby mimosmluvní odměny pak náleží odměna za každý jednotlivý úkon poskytnuté právní služby.

Jak odpovídá DKS LEGAL za poskytované poradenství?

Naše advokátní kancelář má sjednané pojištění profesní odpovědnosti advokáta až do výše 100.000.000,- Kč. Povinné profesní pojištění advokáta je přitom jen do výše 5.000.000,- Kč. Záruka poskytovaná na naše právní služby je tedy nadstandardní.

Poskytuje DKS LEGAL právní služby zdarma?

Pouze výjimečně, v rámci našich vybraných pro bono aktivit. Bezplatně nabízíme předběžnou analýzu Vaší věci na základě Vámi zaslaných podkladů před konzultací. Za konzultaci, která již obsahuje návrh možného postupu ve věci a zakládá se na podrobném prostudování podkladů, již účtujeme hodinovou odměnu, zpravidla ve výši 2.500,- Kč. Podrobné konzultace jsou zpoplatněny proto, že vyhodnocení Vaší věci a návrhu možného postupu věnujeme vždy čas a odbornost.

Maximální pozornost a péči věnujeme našim stávajícím klientům a službu stejné kvality si přejeme poskytnout i Vám. V DKS LEGAL Vám sdělíme více, než jen, zda Vaše právo bylo dotčeno, netlačíme klienty do neefektivních soudních sporů. Poskytneme Vám dostatek informací tak, abyste se mohli ohledně dalšího vhodného postupu sami správně rozhodnout.

Je vždy k poskytnutí poradenství nutná osobní návštěva?

Umíme poskytnout poradenství bez nutnosti osobního jednání. Některé služby, jako je například vypracování právního dokumentu nebo připomínkování dokumentu často osobní návštěvu advokátní kanceláře nevyžadují a vše je tak možné vyřešit telefonicky nebo prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů.

Pokud si nejste jisti, zda Váš případ osobní návštěvu vyžaduje, požádejte nás prosím o konzultaci a na základě Vámi poskytnutého zadání a podkladů se domluvíme na dalším postupu.

Jak jsou chráněny informace, které poskytnu advokátovi DKS LEGAL?

Veškeré informace, které nám sdělíte, stejně tak i okolnosti poskytnutí právních služeb, jsou důvěrné, bez ohledu na to, zda Vaše právní zastoupení převezmeme. Ze zákona o advokacii jsme povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvíme.

Pravidla mlčenlivosti a diskrétnosti jsou rovněž hlavními principy, kterými se při poskytování našich služeb řídíme, a které za všech okolností dodržujeme.

Poskytuje DKS LEGAL právní poradenství ohledně cizího práva?

Naše advokátní kancelář aktuálně poskytuje právní služby, které se řídí právním řádem České republiky a Slovenské republiky, kde máme pobočku. Všichni naši právníci hovoří plynně anglicky, vedle toho poskytujeme poradenství i v jiných jazycích. Pokud budete potřebovat pomoci řešit případy, které se řídí právem jiných států, zprostředkujeme kvalifikovanou právní službu skrze spolupracující advokátní kanceláře v zahraničí.

V rámci případů, které se řídí právem České nebo Slovenské republiky nebo mezinárodním právem nabízíme klientům i takovou možnost, že naši právníci za klientem mohou přijet do zahraničí a konzultovat s ním všechny jeho požadavky a ušetřit mu tak nutné cestování do ČR. Standardem je poskytování poradenství prostřednictvím zabezpečených on-line komunikačních nástrojů.